Krátka bilancia účinkovania mužstiev MŠK

Mestský športový klub v Rimavskej Sobote vytýčené ciele na prvý polrok 2017 splnil.

Futbalový klub je skonsolidovaný tak po ekonomickej ako aj športovej stránke. Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku neprekračoval plánovaný rámec rozpočtu a klub sa nezadĺžil. Vylepšila sa infraštruktúra klubu o šatne a sociálne priestory pre mládež a v neposlednom rade sa dostavili aj plánované športové výsledky.

Personálne zmeny, rozdelenie kompetencií a náplní prác pre jednotlivých členov klubu priniesli pokoj v každodennej práci klubu. Zmena priorít MŠK sa javí ako správny krok.  Koncepčná práca s mládežou prináša svoje prvé ovocia.

A- mužstvo dospelých po slabom účinkovaní v jesennej časti súťaže už nemal reálnu šancu sa udržať v II.lige. Ani oklieštený rozpočet na rok 2017, ani súčasný hráčsky káder dospelých nedáva reálny predpoklad na to, aby v súčasnosti v Rimavskej Sobote sa  hrala II. profesionálna liga. Od nového súťažného ročníka hráme III. ligu/stred, bude zmena na trénerskom poste, očakávame doplnenie hráčskeho kádra s vlastnými odchovancami prípadne mladými talentovanými hráčmi z blízkeho okolia. Bolo by vhodné hrať útočný, pre divákov príťažlivý futbal, hrať derby zápasy s mužstvami Lučenec, Kalinovo, Fiľakovo, Martin, Banská Bystrica…, dobrými výkonmi a krásnymi gólmi prilákať späť stratených fanúšikov na mestský štadión.

Starší dorastenci po vlaňajšom rozpade štruktúr U19 a U17 a následnom vylúčení zo súťaže II. ligy dokázali, že kvalitu majú, futbal hrať vedia a III. ligu/stred vyhrali. Ich návrat do II. ligy však súčasný úzky káder /nízky počet hráčov/ neumožňuje. Angažovať cudzích futbalistov do dorasteneckých mužstiev, prípadne spojenie s iným klubom vedenie klubu už v januári odmietol. Chceme klub budovať od základov s postupnými krokmi a spoliehať sa v prvom rade na vlastných odchovancov. Starší dorastenci U19 MŠK v novom súťažnom ročníku budú znovu účastníkmi III. ligy.

Najdôležitejšou prioritou klubu v prvom polroku 2017 bolo: udržať žiakov v 1. lige. Podarilo sa a účasť žiakov v I. lige aj v nasledujúcich rokoch považujú všetci /vedenie klubu, tréneri, futbalisti, rodičia, občania/ za najväčší úspech klubu. Rozhodujúci ročník futbalistov  2002 starší žiaci U15 boli doplnené s hráčmi z blízkeho okolia. Po jesennej časti súťaže, keď získali len 5 bodov, ostala len minimálna šanca na udržanie. Napriek tomu sa to podarilo. Výmena trénera, dobrý coaching, výborný prístup hráčov /až na niektoré negatívne výnimky/ pomohli. Futbalisti, ktorí nastúpili do posledných zápasov si zaslúžia obrovskú pochvalu. Zachránili prvú ligu nie pre seba, ale pre nasledujúce generácie futbalistov Rimavskej Soboty. Poznajúc zloženie, silu a kvalitu kádrov v nižších vekových kategóriach MŠK – je reálny predpoklad na to, aby MŠK Rimavská Sobota natrvalo sa udomácnila v l. žiackej lige..

Dokazujú to aj výsledky mladších žiakov U14. U13 a U12 v 1. lige,  ako aj účinkovanie prípraviek U11. U10 MŠK v Lige prípraviek a na futbalových turnajoch. Pravdepodobne najväčší ohlas mal úspech futbalistov ročník 2006 s víťazstvom na medzinárodnom futbalovom turnaji o Pohár mesta Banská Bystrica, kde ocenenia odovzdával Marek Hamšík, najlepší futbalista SR v posledných rokoch.

ÚSPECHY ZAVAZUJÚ!

Úspechy v I. polroku prinášali radosť, ale zároveň prinášajú aj zvýšené požiadavky na nasledujúce obdobia v živote futbalového klubu. Slovenský futbalový zväz v záujme zvyšovania úrovne futbalu postupne sprísňuje podmienky a zvyšuje nároky na získanie licencie pre mládež, čo vyžaduje od funkcionárov MŠK rozvíjať ďalšie aktivity a vytvárať aj zvýšené finančné krytie nákladov spojené s novými úlohami.

Hlavnými úlohami pre MŠK na druhý polrok 2017 budú:

– vytvárať podmienky na založenie dievčenských kategórií U15  /staršie žiačky/ a U11    /dievčenské prípravky/,

– rozšíriť a skvalitniť káder dorastencov, vytvoriť kategóriu U17 /mladší dorastenci/       s cieľom, aby dorastenci mohli postúpiť do II. ligy.

– doplnenie kádra futbalistov kategórie U9, ročník 2008,

– uzatvoriť spoluprácu s vybranými materskými škôlkami na krúžkovú činnosť v MŠ,

– uzatvoriť spoluprácu s okolitými futbalovými klubmi v záujme rozvoja futbalu            v regióne,

– neustále skvalitňovať tréningový proces,

– zvyšovať počet a kvalifikáciu trénerov podľa predpisov SFZ,

– získať licenciu pre mládež na zabezpečenie účasti žiakov v najvyššej súťaži SFZ.

Dlhodobým cieľom Mestského športového klubu je vytvárať dobré podmienky na výchovu a športovú prípravu mladých talentovaných športovcov, dosahovať stabilne dobré športové výsledky v jednotlivých kategóriach.

Na úrovni žiakov máme najvyššie ambície: dlhodobo účinkovať v 1. lige, na úrovni dorastencov v roku 2018, prípadne 2019 vyhrať III. ligu a od r. 2019 účinkovať v dorasteneckých kategóriach U17 a U19 dlhodobo v II. lige.

Na účinkovanie A-mužstva dospelých zatiaľ v klube nie je ucelený názor, niektorí športový činitelia preferujú rýchly návrat do II. ligy, niektorí by skôr privítali postupné kroky cez stabilizovania hráčskeho kádra a pomerov okolo A mužstva dospelých. Zdá sa, že  futbalová verejnosť ja naklonená skôr k druhej variante: pokračovať v činnosti klubu s postupnými krokmi,  dávať príležitosť hrať v A-mužstve v prvom rade  vlastným odchovancom, prípadne talentovaným futbalistom z blízkeho okolia, stabilizovať káder a výkonnosť  A-mužstva, dosahovať stabilne dobré výsledky v III. lige, prilákať späť divákov do hľadísk, až potom návrat  natrvalo do II. ligy širokou základňou vlastných odchovancov.  Dlhodobé udržanie kvalitného hráča v klube vyžaduje individuálny prístup k jednotlivým futbalistom. Mládežnícky hráč potrebuje vhodnú školu na vzdelávanie, dospelý hráč okrem futbalu aj vhodné podmienky na život v meste, zamestnanie, životnú istotu  pre seba i svoju rodinu.

Okrem toho že klub má eminentný záujem  účinkovať vo vyšších súťažiach a zabezpečiť vhodné predpoklady na športový rasť jednotlivcov, nesmieme zabudnúť na to, že prvoradým cieľom každého futbalového klubu na Slovensku má byť výchova špičkových futbalistov pre reprezentáciu SR. 

 

Zdroj: MŠK

 

 

O autorovi: MŠK RS